Usługi Ekologiczne

Historia firmy

Firma nasza powstała w 1993 r. najpierw jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Tercet", gdzie w pierwszej fazie działała w branży spożywczej, a następnie od połowy lat 90-tych zmieniło profil na działalność w zakresie ochrony przyrody (konserwacja i chirurgia drzew, opinie dendrologiczne). W tym czasie coraz częściej były wykonywane również opracowania o charakterze naukowym i popularno-naukowym. Powstawały pierwsze inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, głównie w zakresie szaty roślinnej. Dotyczyły one m.in.: inwentaryzacji Parków Krajobrazowych (Chęcińsko-Kieleckiego, Suchedniowsko-Oblęgorskiego i Sieradowickiego) i 8 rezerwatów wraz z ich planami ochrony (Wykus, Ługi, Lisiny Bodzechowskie, Ulów, Skały w Krynkach, Rosochacz, Zielonka, Cisów). Wówczas dokonano także inwentaryzacji przyrodniczych 6 gmin w województwie świętokrzyskim (Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, Włoszczowa, Krasocin i Łopuszno).

Od 2001r. Firma "Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski" zajmuje się wyłącznie opracowaniami przyrodniczymi o charakterze ochroniarsko-ekologicznym skutecznie wspomaganymi systemami GIS.

Obecnie zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest działalność na rzecz ochrony przyrody, pomoc Instytucjom i Firmom, osobom prywatnym w sensownym ustawianiu swojej działalności, tak aby nie naruszać cennych zasobów przyrodniczych, a jednocześnie móc realizować swoje cele produkcyjne i usługowe. Firma realizuje również działalności sensu stricte naukową, skupiając się na zagadnieniach geobotanicznych całej Wyżyny Małopolskiej. Pracownicy "Usług Ekologicznych Alojzy Przemyski" są autorami kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, monografii oraz doniesień konferencyjnych dotyczących bioróżnorodności i ochrony szaty roślinnej w regionie.

Początkowo działalność była prowadzona jedynie przez dr Alojzego Przemyskiego, który łączył przyrodniczą wiedzę uniwersytecką z doświadczeniami administracyjnymi (jako dawny burmistrz Sędziszowa) i w ten sposób sprawnie odpowiadał na potrzeby rynku. Działalność uległa wyraźnemu zdynamizowaniu od roku 2007, gdy Firma pod opieką Piotra Przemyskiego (syna) wprowadziła metody GIS do swoich opracowań. W tym czasie przyjęto również trójkę młodych, dobrze wykształconych przyrodników (doktorantów), dzięki którym było możliwe poszerzenie oferty firmy. Wszyscy pracownicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny botaniki (florystyka, fitosocjologia, ekologia roślin) oraz Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Obecnie firma liczy 7-o osobowy, zgrany zespół ludzi.

Od początku swojego istnienia "Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski" ściśle współpracują z jednostkami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi Firmami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska, m.in.:

 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Parki Narodowe
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - oddział Radom
 • Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad
 • Instytut Biologii i Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN), Kraków
 • Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Kielce
 • Firma Krameko Kraków, Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa, Geoservice Kielce, Ekoterra Kielce, Transprojekt Warszawa i in.

Ponadto, nasza firma współpracuje z wieloma urzędami gminy na terenie województwa świętokrzyskiego oraz z prywatnymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.

Przez ponad 20-letnie, prężne funkcjonowanie firmy na rynku wykonano wiele inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, a także opracowań o charakterze ochroniarskim (np. plany ochrony). Wykonano następujące prace:

 • około 250 inwentaryzacji, opinii przyrodniczych raportów i ocen oddziaływania na środowisko dotyczących wpływu projektowanych inwestycji na szatę roślinną (w tym 9 opinii dotyczących tras szybkiego ruchu) w województwie świętokrzyskim
 • plany ochrony dla 2 parków narodowych
 • plany ochrony dla 4 parków krajobrazowych
 • plany ochrony dla 29 rezerwatów przyrody
 • inwentaryzacje przyrodnicze 5 Obszarów Chronionego Krajobrazu
 • plany zadań ochronnych w ostojach Natura 2000
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla 12 gmin województwa świętokrzyskiego
 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych w 9 nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
 • monitoring tzw. "powierzchni kołowych" w południowej części województwa świętokrzyskiego
 • inwentaryzację flory i siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000
 • projekt i inwentaryzacja florystyczno-fitosocjologiczna 27 nowych obszarów Natura 2000; przy pozostałych 8 obszarach pracownicy firmy byli głównymi konsultantami
 • założenia metodyczne prac glebowo-siedliskowych i fitosocjologicznych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska"
 • opracowania siedliskowe i fitosocjologiczne w obrębach Bliżyn i Suchedniów w ramach prac nad Leśnym Kompleksem Promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska"
 • inwentaryzację siedlisk przyrodniczych wraz z waloryzacją obszarów cennych Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (KOChK)
 • kilkanaście wykładów dotyczących wdrażania sieci Natura 2000 oraz szkoleń, głównie dla pracowników ŚPN, LP, gmin z zakresu rozpoznawania siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin.